Regulamin programu partnerskiego

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Programu Partnerskiego ARSmedia jego warunki oraz obowiązki i uprawnienia.
 2. Sklep jest prowadzony przez ARSmedia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Ks. J. Popiełuszki 1/2, 75–450 Koszalin, numer NIP 669-253-68-13, numer REGON 367504880, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000682311, kapitał własny w wysokości 5 000 zł, zwaną w dalszej części Regulaminu „ARSmedia”.
 3. Definicja „Produkt” – rozumiany jest jako produkt lub usługa.

Uczestnictwo

 1. W Programie Partnerskim mogą uczestniczyć osoby fizyczne jaki i firmy.
 2. Biorąc udział w Programie Partnerskim ARSmedia wymaga założenia konta Partnera oraz akceptację regulaminu.
 3. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji zgłoszenia potencjalnego Partnera oraz odmówienia udziału w Programie Partnerskim bez podawania przyczyny.

Warunki

 1. Biorąc udział w Programie Partnerskim, Partner promuje produkty ARSmedia poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej materiałów promocyjnych oraz linków partnerskich do serwisu ARSmedia.
 2. ARSmedia udostępnia statystyki Programu Partnerskiego poprzez Panel Partnera z sumą dochodu, wypłat czy obecne saldo.

Prowizja

 1. Po zakupie produktów ARSmedia przez poleconego Klienta za pomocą link partnerskiego, Partnerowi zostanie naliczona prowizja oraz zostaje przypisany do Partnera i otrzyma dodatkowe wynagrodzenie przy każdym następnym zakupie tego Klienta przez sklep.
 2. Nie jest naliczana prowizja Partnerowi, jeśli:
  1. Klient zarejestrował się lub złożył zamówienie w serwisie ARSmedia przed przystąpieniem Partnera do Programu Partnerskiego.
  2. Klient wcześniej kliknął link partnerski innego Partnera.
  3. Klient zwróci Produkt.
 3. Wysokość prowizji za polecenie Klienta oraz jego kolejne zakupy jest określona w Panelu Partnera.
  1. Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego Partnera przy rozpoczęciu współpracy. Ewentualna zmiana wysokości prowizji musi być zaakceptowana przez Partnera i ARSmedia.
  2. Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego Produktu i zmieniana bez uprzedniego informowania Partnera.
 4. Prowizje zgromadzone przez Partnera są sumowane w ramach konta i są dostępne w Panelu Partnera.

Rozliczenie

 1. Rozliczenie środków następuje nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Minimalna kwota wypłaty to 100 zł netto.
  (Ze względu na politykę zwrotów, która zapewnia klientom 14 dni na zwrot produktów i otrzymanie pełnego zwrotu kosztów, prowizje będą wypłacane z miesięcznym opóźnieniem względem faktycznej sprzedaży.)
 2. Zestawienie prowizji przygotowane przez ARSmedia będzie jedyną podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Partnerowi.
 3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Partnerowi w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia chęci wypłaty prowizji przez formularz znajdujący się w Panelu Partnera. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem bankowym lub na konto PayPal.

Partner

 1. Partner, który prowadzi działalność gospodarczą zobowiązuje się do wystawienia faktury.
 2. Partner, który jest osobą fizyczną nie ma obowiązku wystawiania faktury. Partner odpowiada za rozliczenie się ze swoim Urzędem Skarbowym.

Rezygnacja

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Partnerskim prowizje zostaną zsumowane na dzień złożenia rezygnacji i wypłacone bez względu na ich wysokość.
 2. ARSmedia zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym czasie, ale poinformuje o tym fakcie Partnera przynajmniej 14 [czternaście] dni przed tym faktem na adres e-mail podany w koncie Partnera. ARSmedia zastrzega sobie prawo do zawieszenia Programu Partnerskiego ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.

Reklamacje, konto

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Partnerskiego Partner może zgłosić przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie ARSmedia.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 [czternastu] dni od ich otrzymania, a Partner zostanie poinformowany o wyniku reklamacji na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.

Zasady

 1. Udział w Programie Partnerskim nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Partnera nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, jak również pomiędzy Partnerami.
 2. Partner zobowiązuje się:
  1. niezakładania dodatkowych kont na swoje dane w celu uzyskania prowizji,
  2. niezakładania fikcyjnych kont Klientów w celu uzyskania prowizji,
  3. wprowadzania Klientów w błąd odnośnie produktów lub usług ARSmedia,
  4. oferowania nagród lub zwrotów (cash back) polecanym Klientom,
  5. stosowania reklam w wyszukiwarkach internetowych z wykorzystaniem nazwy ARSmedia (także w zmienionej formie lub z błędami) lub nazw produktów ARSmedia,
  6. oferowania kuponów rabatowych lub sugerowania otrzymania kuponu lub zniżek poprzez skorzystanie z polecenia Partnera,
  7. manipulowania cookies (cookie stuffing) w celu uzyskania prowizji, gdy użytkownik faktycznie nie kliknął w link Partnera,
  8. używania nazwy ARSmedia (także w zmienionej formie lub z błędami) w nazwach domen.

  Wszelkie takie działania będą skutkowały natychmiastowym zablokowaniem konta Partnera oraz anulowaniem zgromadzonych prowizji.

Postanowienia końcowe

 1. Partner udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez ARSmedia w celu realizacji Programu Partnerskiego. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu Partnerskiego wysyłanych przez ARSmedia na adres e­-mail podany w koncie Partnera.
 2. ARSmedia nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania nie ma on wpływu. ARSmedia nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego.
 3. ARSmedia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jeżeli to nastąpi Partner zostanie o tym poinformowany  informacją wysłaną na adres emailem.

Data publikacji: 20.03.2021 r.
Data aktualizacji: 03.11.2023 r.