Nikola Wator
2024-02-24

Szkolenia BIP

Czym są szkolenia BIP i dlaczego są ważne?

Definicja i cel prowadzenia szkolenia BIP

BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) to system publikacji informacji o działalności organów publicznych oraz innych podmiotów publicznych w formie elektronicznej. Prowadzenie szkolenia BIP ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących prawidłowego tworzenia, aktualizacji i publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zakres jawności informacji w BIP

Zakres jawności informacji w BIP można podzielić na trzy kategorie:

 1. Informacje publiczne ogólnodostępne – to informacje, które są dostępne dla wszystkich bez ograniczeń. Mogą to być np. ogłoszenia, uchwały, sprawozdania.
 2. Informacje publiczne ograniczone – to informacje, które podlegają ograniczeniu dostępu ze względu na ochronę prywatności, bezpieczeństwo narodowe, interes publiczny, tajemnicę handlową, ochronę danych osobowych, tajemnicę lekarską itp. W przypadku tych informacji, dostęp może być udzielany jedynie osobom, które spełniają określone warunki, takie jak np. udokumentowanie swojego prawnego interesu w uzyskaniu danych.
 3. Informacje publiczne poufne – to informacje, które objęte są najwyższym stopniem ochrony i dostęp do nich jest mocno ograniczony. Mogą to być np. informacje o tajemnicy państwowej, tajemnicy służbowej czy informacje dotyczące bezpieczeństwa publicznego. Dostęp do tych informacji mają tylko uprawnione osoby, takie jak np. pracownicy odpowiednich służb państwowych.

Rodzaje szkoleń BIP dostępnych online

Zdalne szkolenia prawne: skupienie na prawie informacji publicznej

Zdalne szkolenia prawne, które skupiają się na prawie informacji publicznej, są ważne dla osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat aspektów prawnych związanych z dostępem do informacji publicznej. Prawo informacji publicznej reguluje prawa i obowiązki związane z dostępem do informacji publicznej, czyli informacji posiadanych przez organy publiczne.

Jak prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej?

Podstawy prawne prowadzenia BIP

Podstawą prawną prowadzenia Biura Informacji Publicznej (BIP) są przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 457).

Zgodnie z tą ustawą, każda jednostka organizacyjna, która spełnia określone warunki, ma obowiązek prowadzenia Biura Informacji Publicznej. Ustawa określa m.in. obowiązek odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz prowadzenia rejestru informacji publicznej.

Ponadto, podstawami prawnymi prowadzenia BIP mogą być także:

 • Konstytucja RP, która gwarantuje obywatelom prawo do informacji,
 • ustawy sektorowe, które regulują dostęp do informacji publicznej w poszczególnych dziedzinach (np. ustawy o samorządzie, o ochronie zdrowia, o ochronie danych osobowych),
 • rozporządzenia wykonawcze do ustawy o dostępie do informacji publicznej, które szczegółowo regulują zasady prowadzenia BIP.

Tworzenie i aktualizacja biuletynu informacji publicznej

Biuletyn informacji publicznej to ważne narzędzie, które dostarcza społeczności lokalnej i obywatelom informacji o działaniach administracji publicznej. Aby stworzyć i aktualizować ten biuletyn, należy określić cele i oczekiwania, wybrać odpowiednią platformę, opracować skład redakcyjny, zbierać i redagować informacje, zapewnić regularne aktualizacje, promować biuletyn i monitorować jego skuteczność. Ważne jest również zapewnienie transparentności, łatwości obsługi i łatwego dostępu do informacji dla obywateli.

Zarządzanie BIP: kluczowe aspekty

Kluczowe aspekty zarządzania Biuletynem Informacji Publicznej (BIP) obejmują:

 1. Stałe monitorowanie i aktualizowanie informacji w BIP.
 2. Przejrzyste i jasne prezentowanie informacji w BIP.
 3. Zawieranie wszystkich istotnych danych w BIP.
 4. Zapewnienie dostępności dla wszystkich użytkowników.
 5. Odpowiednie zabezpieczenie danych w BIP.
 6. Regularne monitorowanie i gromadzenie opinii użytkowników.
 7. Współpraca i koordynacja między różnymi działami instytucji.
 8. Współpraca z innymi instytucjami w celu wymiany doświadczeń.
 9. Edukacja użytkowników w zakresie korzystania z BIP.

Szkolenia redakcji BIP: co powinieneś wiedzieć?

Program szkolenia dla redakcji BIP

Szkolenie dla redakcji Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) jest skierowane do pracowników instytucji publicznych odpowiedzialnych za zarządzanie BIP. Program szkolenia obejmuje wprowadzenie do roli BIP w instytucji, przegląd obowiązujących przepisów prawnych dotyczących BIP, wybór i konfigurację oprogramowania BIP, proces publikowania informacji, zarządzanie danymi, komunikację i promocję BIP, analizę i ocenę skuteczności BIP, pracę z narzędziami i funkcjonalnościami oprogramowania BIP, rozwiązywanie problemów i wsparcie techniczne oraz przygotowanie do egzaminu końcowego.

Redagowanie stron BIP: praktyczne wskazówki

Redagowanie stron BIP powinno być precyzyjnie i jasne. Ważne jest, by była przyjazna, łatwa w obsłudze i przyswajalna dla odbiorców. Na przykład na stronie internetowej BIP może być użyty przejrzysty, czytelny i atrakcyjny layout, który przekazuje informację w sposób angażujący. Dodatkowo, strony BIP powinny być redagowane przez osobę, która posiada odpowiednie zasoby i umiejętności.

Prawo informacji publicznej a BIP

Prawo BIP: podstawowe zasady

BIP określa podstawowe zasady funkcjonowania systemu informacji publicznej w Polsce. Kilka zasad to:

 1. Obowiązek udostępnienia informacji.
 2. Dostępność informacji.
 3. Zasada rzetelności i aktualności.
 4. Zasada spójności i kompletności.
 5. Zasada uprzedzenia i równości.
 6. Ochrona danych osobowych.
 7. Zasada bezpłatności.
 8. Zasada jasności i czytelności.
 9. Zasada odpowiedzialności.

Obowiązek udostępniania informacji w BIP

Obowiązek udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) wynika z ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku. Administracja publiczna, czyli organy państwowe, samorządowe i inne jednostki organizacyjne, mają obowiązek umieszczać w BIP wszelkie informacje publiczne.

Informacje, jakie muszą być udostępniane w BIP, to między innymi:

 1. treść ustaw i innych aktów prawnych oraz ich projekty,
 2. regulaminy i statuty,
 3. ogłoszenia,
 4. wykazy miejsc obsługi interesantów oraz nazwy i dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za udzielanie informacji,
 5. informacje o wynikach kontroli oraz audytów,
 6. sprawozdania z działalności,
 7. wyroki sądowe,
 8. informacje o procedurach przetargowych i zamówieniach publicznych.

Wyłączenia jawności danych: kiedy i dlaczego?

Jawność danych jest zwykle uważana za ważną zasadę w demokratycznym społeczeństwie i służy promowaniu przejrzystości, odpowiedzialności i zaufania do rządu i instytucji publicznych. Jednak istnieją pewne sytuacje, w których konieczne jest wyłączenie jawności danych. Poniżej przedstawiam kilka przykładów:

 1. Bezpieczeństwo narodowe.
 2. Ochrona prywatności.
 3. Interesy gospodarcze.
 4. Ochrona świadków i źródeł informacji.
 5. Upowszechnianie dezinformacji.

Podsumowanie

Szkolenia BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) są specjalistycznymi kursami, które mają na celu przygotowanie pracowników do prawidłowej obsługi i zarządzania systemem BIP. Szkolenia te skupiają się na przekazaniu wiedzy z zakresu prawa dotyczącego informacji publicznej oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

Oceń artykuł post
Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp